کنترل روشنایی زیر یونیت هوایی کابینت با سنسور چشمی